شرح لیست روبرو ارائه می دهد. ارائه 40 نوع نرم افزار حسابداری به صورت تخصصی جهت مشاغل مختلف توسط یک شرکت نکته ای حائز اهمیت است و جای تاًمل دارد. این مهم در صورتی امکان پذیر است که از تیم های برنامه نویسی مختلف که هر کدام بصورت تخصصی روی گروهی از نرم افزارها کار نمایند ، محقق می گردد و نرم افزار نوین با برنامه ریزی دقیق و بره گیری از تیم های مختلف و متخصص برنامه نویسی به این مهم نائل شده است. قابل ذکر است این شرکت به صورت حداکثر ماهانه ، بر روی تمامی 40 نوع نرم افزار خود نسخه جدید ارائه می نماید ، نسخ جدید به صورت رایگان برای تمامی کاربران مربوطه نصب می گردد.

نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری
نرم افزار حسابداری