(مزایای داشتن یک نرم افزار تحت وب(سایت اینترنتی
	     * دسترسی آسان وسریع به نرم افزار بصورت سایت اینترنتی
	     * انجام کلیه عملیات حسابداری بصورت آنلاین از هرمکانی
    	     * ارائه محصولات یا خدمات همراه با مشخصات و تصویر
   	     * اعتبار بیشتر با داشتن یک سایت
    	     * احترام به وقت مشتریان
   	     * بدست آوردن زمان بیشتر
    	     * مشترایان شمامنحصر به یک منطقه یاشهرو یایک زمان خاص نخواهندبود
    	     * و بسیاری مزایای دیگر