14:58 گزارش پزشک
مانده هزینه دریافتی مبلغ قابل پرداخت هزینه ویزیت سهم بیمه تخفیف سهم پزشک ساعت تاریخ نام بیمار ردیف
جمع مانده : 0 جمع هزینه دریافتی : 0 جمع مبلغ قابل پرداخت : 0 جمع دستمزد پزشک : 0