02:23 گزارش پرستار 1399/06/28
مانده سهم پرستار هزینه دریافتی قابل پرداخت هزینه ویزیت سهم بیمه تخفیف نوع درمان نام بیمار تاریخ کد پذیرش ردیف
  0 0 0 0 0 0 جمع کل