00:33 گزارش ماما 1399/07/08
مانده سهم ماما هزینه دریافتی قابل پرداخت هزینه ویزیت سهم بیمه تخفیف نوع درمان نام بیمار تاریخ کد پذیرش ردیف
  0 0 0 0 0 0 جمع کل