02:54 گزارش سوابق بیمار 1399/06/28
تشخیص شکایت فشار بیمار وزن بیمار قد بیمار تاریخ مراجعه نام پزشک ردیف