07:46 گزارش پزشک 1399/07/10
مانده هزینه دریافتی مبلغ قابل پرداخت هزینه ویزیت سهم بیمه تخفیف سهم پزشک تخفیف پزشک سهم اولیه پزشک ساعت تاریخ نوع درمان نام بیمار ردیف
جمع مانده : 0 جمع هزینه دریافتی : 0 جمع مبلغ قابل پرداخت : 0 جمع دستمزد پزشک : 0