22:08 گزارش جزئیات تجهیزات 1399/07/05
 
Access denied for user 'novin'@'localhost' (using password: NO)
نام بیمار نام مشتری مانده صادره وارده نام کالا تاریخ ردیف
جمع
نرخ
تعداد
جمع
نرخ
تعداد
جمع
نرخ
تعداد