05:04 گزارش بانک 1399/07/06
 
Access denied for user 'novin'@'localhost' (using password: NO)
نام کاربر مبلغ دریافتی ساعت تاریخ نام بیمار کد پذیرش ردیف