03:33 گزارش کلی پذیرش 1399/06/28
 
Access denied for user 'novin'@'localhost' (using password: NO)
مانده مبلغ دریافتی مبلغ قابل پرداخت ساعت تاریخ نوع بیماری معرف نام پدر نام بیمار کد پذیرش ردیف