00:08 گزارش کلی پذیرش 1399/07/08
 
Access denied for user 'novin'@'localhost' (using password: NO)
مانده مبلغ دریافتی مبلغ قابل پرداخت ساعت تاریخ نوع درمان معرف نام پدر نام بیمار کد پذیرش ردیف