همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی

    را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده

    و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک

    رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده

    باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به

    اسم وراث ثبت می‌شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها

    توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است .