اطلاعات پایه -» بیمار » افزودن بیمار جدید

 
سوابق بیماری *نام و نام خانوادگی
  نام پدر
 
  سن بیمار
 
شغل  تحصیلات 
  جنسیت
توضیحات *شماره پرونده
 
  *تلفن
 
  همراه
کد ملی 
معرف
شماره بیمه 
نام بیمه
گروه
 
ایمیل
 
*آدرس
 
بازگشت       ثبت  
توجه: تمامی فیلدهای *دار باید پر شوند